Nấm rơm

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 25/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án “Nhân rộng mô hình trồng nấm rơm trong nhà bằng nguyên liệu compost” do KS. Nguyễn Lê Vinh - Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang thực hiện. Dự án đã thực hiện 10 tháng (từ tháng 12/2017 – 10/2018), kinh phí hỗ trợ dự án từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ và kinh phí đối ứng dự án từ các hộ dân tham gia dự án.

(Cổng TTĐT AG)- Kỹ sư Lương Mỹ Phương, Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân vừa thực hiện thành công dự án "Tập huấn và xây dựng mô hình trình diễn trồng nấm rơm từ nguyên liệu rơm phối trộn lục bình". Dự án thực hiện từ tháng 9-2017 đến tháng 6-2018. Tổng kinh phí 153 triệu đồng, trong đó ngân sách sự nghiệp Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 80 triệu đồng.

(Cổng TTĐT AG)- Kỹ sư Lương Mỹ Phương, Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân vừa thực hiện thành công dự án "Tập huấn và xây dựng mô hình trình diễn trồng nấm rơm từ nguyên liệu rơm phối trộn lục bình". Dự án thực hiện từ tháng 9-2017 đến tháng 6-2018. Tổng kinh phí 153 triệu đồng, trong đó ngân sách sự nghiệp Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 80 triệu đồng.

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 16/8/2017, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang đã tổ chức hội đồng thẩm định nội dung dự án Nhân rộng mô hình trồng nấm rơm trong nhà bằng nguyên liệu compost, dự án do KS. Nguyễn Lê Vinh – Trung tâm Khuyến nông An Giang thực hiện.

(Cổng TTĐT An Giang) -  Được sự hỗ trợ kinh phí và nguyên liệu rơm compost từ Trung tâm Khuyến nông An Giang và sự hỗ trợ kỹ thuật từ Trạm Khuyến nông Tân Châu ông Nguyễn Đắc Sang thực hiện mô hình nấm trồng nấm rơm trong nhà bằng nguyên liệu rơm Compost tại ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong.

Page 1 of 4