Khái quát dự án An Giang - Petea

Thứ năm, 28 Tháng 10 2021 23:44

Ngày 30 tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 1816/TTg-QHQT  về việc phê duyệt danh mục Dự án “An Giang và Pitea – Cộng đồng bền vững” do Thụy Điển tài trợ.

 

Theo đó, ngày 22/4/2013, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 734/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “An Giang và Pitea – Cộng đồng bền vững”,  xác định mục tiêu dài hạn nhằm nâng cao tính bền vững của chương trình biến chất thải thành năng lượng thông qua sự hợp tác trao đổi kinh nghiệm giữa tỉnh Piteå - Thụy Điển và tỉnh An Giang, Việt Nam, bao gồm 04 mục tiêu: Phát triển và nâng cao nhận thức về môi trường và năng lượng; phát triển chiến lược về năng lượng và biến đổi khí hậu; tìm hiểu khả năng ứng dụng và chuyển giao công nghệ khí hóa để sản xuất điện từ nguyên liệu gỗ sang nguyên liệu trấu ở mức độ có thể thị trường hóa sản phẩm; lôi cuốn sự tham gia của nhiều thành phần quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong việc xây dựng chương trình biến chất thải thành năng lượng tập trung vào trấu, năng lượng sinh học và biến đổi khí hậu. 

Về mục tiêu ngắn hạn, kế hoạch đề ra 03 mục tiêu là  (1) Nâng cao nhận thức và sự tham gia của người dân địa phương vào chương trình biến chất thải thành năng lượng. (2) Thành lập cụm mạng lưới hoạt động liên quan đến chương trình biến chất thải thành năng lượng. (3) Phân tích đánh giá nhu cầu cần thực hiện liên quan đến phát thải từ trấu, nhu cầu sản xuất điện và tiềm năng ứng dụng của năng lượng sinh học từ trấu.

Theo Kế hoạch, thời gian thực hiện dự án là 36 tháng, kể từ năm 2012 - 2014, với 26 nội dung hoạt động cụ thể ( năm 2012 có 12 nội dung, năm 2013 có 8 nội dung và năm 2014 có 6 nội dung.Trong đó, năm 2013 sẽ thực hiện các hoạt động chính như: Họp trực tuyến trưởng dự án An Giang, Pitea và các thành viên liên quan; Đoàn Pitea sang trao đổi những thông tin liên quan đến dự án; Đoàn An Giang sang Pitea tập huấn Chuẩn bị các giải pháp kỹ thuật để hoàn thiện dự án; Chuẩn bị "chương trình năng lượng từ trấu"; Chuẩn bị "chương trình hành động biến chất thải từ lúa thành năng lượng”; Xây dựng tài liệu tập huấn về Chương trình hành động biến chất thải từ cây lúa thành năng lượng; Họp Ban chỉ đạo: Đoàn An Giang sang Pitea ; Họp Ban chỉ đạo Pitea sang An Giang. Đồng thời nêu rõ sản phẩm, thời gian thực hiện, đơn vị chủ trì, cơ quan phối hợp.

Tổng kinh phí thực hiện là 6.048.000.000 đồng (tương đương 288.000 USD), có phân kỳ rõ từng năm, trong đó kinh phí do Thụy Điển viện trợ không hoàn lại là: 225.000USD (tương đương: 4.725.000.000 đồng); kinh phí đối ứng của tỉnh: 63.000 USD (tương đương: 1.323.000.000 đồng)

Kế hoạch cũng đề cập các kết quả  của dự án, gồm: Đạt được mục tiêu về nâng cao nhận thức và tham gia vào chương trình  biến chất thải thành năng lượng, cụ thể: Chương trình biến chất thải thành năng lượng sẽ được soạn thảo và phê duyệt. Hàng năm có 02 đợt trao đổi học tập kinh nghiệm thực hiện dự án giữa hai bên để nâng cao nhận thức và chuyên môn.

Thành lập cụm mạng lưới hoạt động liên quan đến chương trình xây dựng chiến lược biến chất thải thành năng lượng. Theo đó, khi dự án kết thúc có 50 cán bộ địa phương và 150 đại diện từ các nhóm đối tượng được đào tạo tham gia trong chương trình và ít nhất 30% số người tham gia là phụ nữ; các phương tiện truyền thông công cộng được hình thành để duy trì mối liên hệ giữa các nhóm tham gia và Dự án biến chất thải thành năng lượng được xây dựng dựa trên cơ sở dân chủ.

Bên cạnh đó, nghiên cứu và phân tích dữ liệu được tiến hành để xác định phát thải từ canh tác lúa: Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về phát thải từ canh tác lúa (khí hiệu ứng nhà kính, rơm rạ và trấu.).  Đánh giá tiềm năng điện trấu và sản xuất điện trấu quy mô nhỏ: Phân tích đánh giá nhu cầu cần thực hiện liên quan đến phát thải từ trấu, nhu cầu sản xuất điện, và tiềm năng ứng dụng của năng lượng sinh học từ trấu. Nếu có nhiều tiềm năng, dự án sẽ tìm kiếm nguồn kinh phí để xây dựng mô hình thí điểm cho giai đoạn tiếp theo.

Minh Phúc