Vài nét về Dự án “Nâng cao năng lực xây dựng dự án năng lượng sinh học”

Chủ nhật, 18 Tháng 4 2021 21:22

Theo tinh thần công văn số 1602/TTg-QHQT ngày 04/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt danh mục Dự án “Nâng cao năng lực xây dựng dự án năng lượng sinh học” do Thụy Điển tài trợ. Ngày 22/4/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 733/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực xây dựng dự án năng lượng sinh học”.  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo đó, mục tiêu dài hạn của Dự án là:  Lập Quy hoạch tổng thể phát triển tỉnh An Giang thành cộng đồng “xanh” nhất đồng bằng sông Cửu Long; nâng cao năng lực quản lý sinh khối và xây dựng các dự án phát triển năng lượng sinh học thông qua các khoá tập huấn, chuyến đi học tập trao đổi kinh nghiệm và điều chỉnh kế hoạch phát triển năng lượng sinh học.

Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng, kể từ năm 2012 - 2013.  Mục tiêu dự án là tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn từ xa qua mạng nhằm chia sẻ những kinh nghiệm từ Thụy Điển cho các cán bộ của tỉnh An Giang, tập trung vào các 4 mục tiêu (1) Đảm bảo khả năng khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên sinh khối sẵn có. (2) Xây dựng kế hoạch phát triển năng lượng sinh học cho Tỉnh An Giang; (3) Tạo tiềm năng triển khai các dự án đầu tư phát triển năng lượng sinh học sau này ; (4) Nâng cao năng lực và kinh nghiệm quản lý công ty công và quản lý triển khai dự án năng lượng sinh học, dự án hợp tác quốc tế của các cơ quan, tổ chức tham gia dự án.

Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 2.940.000.000 đồng (tương đương 140.000 USD), chia ra: Kinh phí do Thụy Điển viện trợ không hoàn lại là: 2.520.000. 000 đồng (tương đương 120.000 USD); Kinh phí đối ứng của tỉnh:  420.000.000 đồng (tương đương 20.000 USD).

Các kết quả chủ yếu của dự án, gồm: Tổ chức khóa tập huấn và đào tạo từ xa về năng lượng sinh học; tổ chức 01 Hội thảo quốc tế tại An Giang về biến đổi khí hậu; tham gia Hội thảo tại Vaxjo; đề xuất 01 đến 02 dự án hợp tác trong giai đoạn tiếp theo; liên kết 03 dự án hợp tác giữa tỉnh An Giang và Thụy Điển.

Dự án “Nâng cao năng lực xây dựng dự án năng lượng sinh học” này gồm có 07 nội dung hoạt động chính. Trong đó thực hiện năm 2012 có 02 nội dung   là Họp Ban điều hành dự án tại Växjö thảo luận Kế hoạch triển khai thực hiện dự án; Họp Ban điều hành dự án tại Pitea - Vạch ra vai trò, nhiệm vụ, kỳ vọng và quy hoạch chi tiết, kế hoạch thực hiện dự án với Växjö và phối hợp với Pitea nhằm làm tăng hiệu quả hợp tác. 05 hoạt động còn lại thực hiện từ tháng 4 đến hết năm 2013 gồm: Họp ban điều hành tại An Giang và Hội thảo quốc tế; Tham dự hội thảo công tác quản lý của các công ty công trong điều kiện biến đổi khí hậu tại Vaxjo; Đào tạo ngắn hạn về năng lượng sinh khối ; Tổ chức lớp đào tạo từ xa về năng lượng sinh khối (10 buổi qua vầu truyền hình; mỗi buổi 45 phút) ; Hội thảo tổng kết dự án tại An Giang.  Trong đó, nêu rõ chỉ số đánh giá. cơ quan chủ trì và đơn vị phối hợp thực hiện.

Minh Phúc