Ban Điều Hành

Thứ năm, 23 Tháng 9 2021 12:32

 

Họ và Tên Chức vụ Đơn vị công tác
Ông Hồ Việt Hiệp Trưởng ban Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Ông Võ Hùng Dũng Phó Trưởng ban Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Ông Trương Minh Thuần Thành viên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Ông Thái Hữu Phép Thành viên Giám đốc Sở Nội vụ
Ông Đỗ Hải Long Thành viên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ông Đoàn Ngọc Phả Thành viên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ông Nguyễn Duy Toàn Thành viên Phó Giám đốc Sở Tài chính
Ông Đoàn Minh Triết Thành viên Phó Giám đốc Sở Công thương
Bà Thái Thúy Xuân Thành viên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Bà Võ Thị Nhiệm Thành viên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ 
Bà Đinh Thị Việt Huỳnh Thành viên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Ông Trần Anh Thư Thành viên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên
Ông Phan Văn Cường Thành viên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành 
Ông Nguyễn Văn Kiền Thành viên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông thôn Trường Đại học An Giang